ÚVOD
  PROFIL
  ŠKOLENIA - info
  PARTNERI
  OPRÁVNENIA
  INFORMÁCIE
  PRIHLÁŠKY
  PONUKOVÝ LIST

 

 

 

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky
vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

Ján Arpáš
M. Benku 2423/
955 03 Topoľčany

IČO: 37285751
IČ DPH: SK1043504374
(ďalej len: „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Tel.: 0903 566 706
Email: janarpas@gmail.com

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme ?

1. Žiadosti, cenové ponuky a dopyty prostredníctvom webového formulára, e-mailu, alebo
telefónu

Povinné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefón. Osobné údaje z dopytu, objednávky
služby, prípadne cenovej ponuky prostredníctvom kontaktného formulára na stránke
www.arpas.sk sú spracúvané po dobu ich vybavenia a v zákonnej lehote na vybavenie
reklamácie, maximálne však 10 rokov.

2. Žiadosti o prijatie na odbornú prípravu na získanie a vydanie preukazu alebo dokladu

Náležitosti žiadosti o preukaz , osvedčenie alebo doklad upravuje zákon č. 124/2006 Z. z.
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, kde podľa §16 ods. (3) musí žiadateľ fyzická osoba uviesť svoje
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať
preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží k nahliadnutiu doklady,
ktorými preukáže splnenie podmienok v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. Ak je to povinné
podľa tohto zákona aj doklad o zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s vykonávanou
činnosťou.
Kontaktné údaje žiadateľa: telefón a email a fotografia žiadateľa, sú spracúvané na základe
súhlasu žiadateľa po dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu.
3. Fakturácia a ekonomické náležitosti

Osobné údaje z faktúr za služby, sú spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností (§ 74
ods. 1 zákona o DPH).

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame ?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z
obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto vzťahu.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností
vyplývajúcich zo zákonných nariadení musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými
právnymi predpismi a to bez ohľadu na Vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných
dokladoch je táto doba spravidla 10 rokov. V prípade zákonom ustanovenej evidencie o
absolvovaní príslušnej výchovnej a vzdelávacej aktivity je táto doba 10 rokov po skončení
výchovnej a vzdelávacej aktivity (vedenie záznamových kníh). V prípade osobitnej evidencie
vydaných preukazov alebo dokladov je táto doba spravidla 60 rokov.

Osobné údaje, na ktorých spracúvanie ste nám udelili súhlas uchováme do doby určenej na
súhlase alebo odvolania Vášho súhlasu.

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU)
alebo medzinárodnej organizácii.


Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli Vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a
organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky
vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo
zmluvného, alebo obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z týchto vzťahov.

Prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s vykonávaním služieb BOZP (oboznamovania, školenia,
vydávanie preukazov alebo dokladov, šetrenie a súčinnosť pri pracovných úrazoch) aj
informácie o zdravotnom stave. Na uchovávanie týchto citlivých údajov prijal prevádzkovateľ
špecifické opatrenia na ochranu.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov,
právo na prístup k údajom,
právo na vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania,
právo vzniesť námietku,
právo na podanie sťažnosti,
právo na prenos údajov,
právo na doplnenie a opravu.
Ak sú Vaše údaje nesprávne uvedené môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu
janarpas@gmail.com a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o Vás spracúvame, za akým účelom, komu ich
poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy
janarpas@gmail.com.

Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, čím nie je
dotknutá povinnosť uchovávať osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu a ich
uchovávanie je povinné na základe osobitného zákona (napr. faktúry a evidencia BOZP).

Máte právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov vrátane profilovania. Máte tiež
právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate,
že Vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu
osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Všetky práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov upravuje § 21 až §
28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Analytické Cookies

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc.
(Ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou
Google, a to:

– prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,

– remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),

– rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie
týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.