ÚVOD
  PROFIL
  ŠKOLENIA - info
  PARTNERI
  OPRÁVNENIA
  INFORMÁCIE
  PRIHLÁŠKY
  PONUKOVÝ LIST

 

 

 

OBSLUHA RUČNEJ MOTOROVEJ REŤAZOVEJ PÍLY PRI ŤAŽBE DREVA
OBSLUHA RUČNEJ MOTOROVEJ REŤAZOVEJ PÍLY PRI INEJ ČINNOSTI

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe preukazu na vykonávanie činnosti vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.
 
V zmysle vyhlášky MPSVaR č. 46/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení môže fyzická osoba obsluhovať ručnú motorovú reťazovú pílu („RMRP“) len na základe platného preukazu na obsluhu RMRP pri ťažbe dreva alebo platného preukazu na obsluhu RMRP pri inej činnosti.
 

Kurz „obsluha RMRP pri ťažbe dreva“ je určený najmä (ale nielen) pre:

§        pilčíkov, drevorubačov, pracovníkov pri ťažbe dreva (od 15 cm priemeru kmeňa),
§        osoby vykonávajúce lesnícke práce, výrub a ťažbu dreva a pod.
 

Kurz „obsluha RMRP pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva“ je určený najmä (ale nielen) pre:

§        osoby, ktoré stínajú stromy do priemeru 15 cm bez smerového zárezu,
§        tesárov, stolárov pri priečnom skracovaní a úprave dreva,
§        stavbárov pri priečnom skracovaní dreva,
§        zamestnancov a iné osoby pracujúce v gátroch a na pracoviskách na spracovanie drevného materiálu,
§        zamestnancov a iné osoby pracujúce pre telekomunikácie pri odvetvovaní stromov,
§        zamestnancov a iné osoby pracujúce v energetike pri odvetvovaní stromov,
§        zamestnancov a iné osoby pracujúce pre správy ciest pri odvetvovaní stromov,
§        zamestnancov a iné osoby pracujúce pre povodia riek pri odvetvovaní stromov,
§        stavebné práce, ekologické práce, debniace práce,
§        ostatné osoby pri obsluhu RMRP pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva.