ÚVOD
  PROFIL
  ŠKOLENIA - info
  PARTNERI
  OPRÁVNENIA
  INFORMÁCIE
  PRIHLÁŠKY
  PONUKOVÝ LIST

 

 

 

 

OBSLUHA VYBRANÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV A ZARIADENÍ

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.
 

Kurz je určený najmä (ale nielen) pre budúcich poľnohospodárov - osoby obsluhujúce vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia:

§        pri poľnohospodárskych prácach - klasické mechanizované práce podľa nižšie uvedeného rozdelenia,
§        pri prácach súvisiacich so zabezpečovaním služieb.
 
           VYBRANÉ POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE A ZARIADENIA

      Obilné kombajny

      Samochodné rezačky

      Špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

 

      Iné poľnohospodárske stroje a zariadenia (D. Kŕmne vozy s vlastným pohonom. E. Česačky chmeľu. F. Sušiarne chmeľu, sušičky objemových krmív a zrnín. G. Tvarovacie a granulovacie linky na výrobu krmív. H. Linky na pozberovú úpravu poľnohospodárskych produktov. I. Senážne a silážne veže. J. Pracovné agregáty. K. Samohybné stroje na ochranu rastlín (potrekovače), fekálne prostriedky a čpavkovače. L. Dojace zariadenia. M. Závlahová technika. N. Motorové stroje pre trávniky s výkonom nad 15 kW, motorové kosačky s výkonom nad 15 kW.              O. Samochodné kastrovacie stroje pre osivovú kukuricu.)


Podmienkou účasti v kurze je potvrdená zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť

Rozdelenie poľnohospodárskych strojov a zariadení/Classification of agricultural machines and equipments
                         
A Obilné kombajny     H Linky na pozberovú úpravu    
B Samohybné zberacie rezačky   I Senážne a silážne veže      
C Samohybné stroje na zber okopanín   J Pracovné agregáty      
Kŕmne vozy s vlastným pohonom K Samohybné stroje na ochranu rastlín  
Česačky chmeľu     L Dojacezariadenia      
F Sušiarne objemových krmív a zrnín M Závlahová technika      
G Tvarovacie linky na výrobu krmív N Mot.stroje pre trávniky, kosačky  
                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------