ÚVOD
  PROFIL
  ŠKOLENIA - info
  PARTNERI
  OPRÁVNENIA
  INFORMÁCIE
  PRIHLÁŠKY
  PONUKOVÝ LIST

 

 

 

 

 

 

ARPÁŠ - SME TU PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ -
Školiace a revízne stredisko BOZP a OPP, M. Rázusa 683/32, Topoľčany

KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI BOZP A PO, KURZY, ŠKOLENIA - REVÍZIE
 
Tel. č.:  0903 566 706,
0911 607 607, 0905 255 181;
www.arpas.net

E-mail: janarpas@gmail.com

 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE – KURZY A ŠKOLENIA

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI BOZP A PO

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE), TECHNICKÉ KONTROLY

 

I. ODBORNÉ VZDELÁVANIE - KURZY, ŠKOLENIA

Základné, opakované, rozširovacie školenia a aktualizačná odborná príprava:

Všetky typy kurzov a školení vykonávame priamo v priestoroch objednávateľa alebo v našom školiacom stredisku.

 • OBSLUHA VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ (strojníci)

 • OBSLUHA VYBRANÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV A ZARIADENÍ (poľnohospodári)

 • OBSLUHA RUČNEJ MOTOROVEJ REŤAZOVEJ PÍLY SO SPAĽOVACÍM ALEBO ELEKTRICKÝM MOTOROM PRI ŤAŽBE DREVA A/ ALEBO PRI INEJ ČINNOSTI (pilčíci)

 • OBSLUHA KROVINOREZOV

 • MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENIA (lešenári)

 • PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU

 • VODIČI Z POVOLANIAVODIČI SLUŽOBNÝCH (tzv. referentských) VOZIDIEL

 • BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI - ZAMESTNANCI A VEDÚCI ZAMESTNANCI. ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNANCOV PRE BOZP. ČLENOVIA KOMISIE PRE BOZP.

 • POŽIARNA OCHRANA - ZAMESTNANCI A VEDÚCI ZAMESTNANCI. PROTIPOŽIARNE HLIADKY. OSOBY ZABEZPEČUJÚCE OPP V MIMOPRACOVNOM ČASE.

 • OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV (vysokozdvižné vozíky, nízkozdvižné vozíky)

 • ŽERIAVNICI, OBSLUHOVATELIA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

 • VIAZAČI BREMIEN

 • OBSLUHA AUTOŽERIAVOV, VEŽOVÝCH ŽERIAVOV, POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN
  S MOTOROVÝM POHONOM S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m

 • Kurzy zvárania (zvárači, paliči) - zváračský preukaz, paličský preukaz

 • Obsluha tlakových nádob

 

II.   ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE); TECHNICKÉ KONTROLY

 • ODBORNÉ PREHLIADKY A REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

 • TECHNICKÉ KONTROLY MOTOROVÝCH VOZÍKOV

 • REVÍZIE - PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

 • REVÍZIE - TLAKOVÉ NÁDOBY

III.      KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI BOZP A OPP

Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej
ochrany, bezpečnostnotechnická služba, preventívne a ochranné služby

 • bezpečnostnotechnická služba v objektoch a priestoroch objednávateľa v súlade s § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • komplexná dokumentácia BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI („BOZP") v zmysle platnej legislatívy; (v prípade požiadavky organizácie implementácia/udržiavanie komplexnej dokumentácie v súlade s požiadavkami OHSAS 18001 (Systém manažérstva
  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva), ISO 9001 (Systém manažérstva kvality))

 • komplexné poradenstvo v oblasti BOZP

 • systém výchovy a vzdelávania zamestnancov, obsahová náplň výchovných a vzdelávacích aktivít, spôsob záverečného hodnotenia vedomostí

 • vstupné a periodické školenia zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre BOZP/ členov komisie pre BOZP z predpisov na zaistenie BOZP

 • analýza rizík a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia

 • zásady a postupy pre prípad vzniku pracovných úrazov a nebezpečných udalostí - evidencia, registrácia a klasifikácia pracovných úrazov, vyšetrovanie zdrojov a príčin, ohlasovacia povinnosť, spisovanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, prijímanie následných nápravných a preventívnych opatrení

 • preventívna kontrolná činnosť stavu BOZP na pracoviskách so zameraním na dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP za účelom stanovenia opatrení k prevencii a trvalého zlepšovania stavu BOZP

 • spolupráca s vedením, vedúcimi zamestnancami, so zástupcami zamestnancov pre BOZP, so štátnym odborných dozorom nad bezpečnosťou práce, orgánmi na ochranu zdravia a i.

 • výkon ďalších činností v oblasti BOZP podľa charakteru vykonávanej práce

 • výkon činnosti technika požiarnej ochrany v objektoch a priestoroch objednávateľa súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 oochrane pred požiarmi vznení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

 • komplexná dokumentácia OCHRANY PRED POŽIARMI („OPP“) v zmysle platnej legislatívy

 • komplexné poradenstvo v oblasti OPP

 • vstupné a periodické školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov na zaistenie ochrany pred požiarmi

 • odborná príprava členov protipožiarnych hliadok, osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase,

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok - preventívna kontrolná činnosť stavu OPP na pracoviskách so zameraním na dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie OPP za účelom stanovenia opatrení k prevencii a trvalého zlepšovania stavu OPP; previerka pracovísk z hľadiska OPP v intervale min. 1x za 3 mesiace

 • vedenie požiarnej knihy

 • spolupráca s vedením, vedúcimi zamestnancami, s členmi protipožiarnych hliadok, so štátnym odborných dozorom nad ochranou pred požiarmi

 • výkon ďalších činností v oblasti OPP podľa charakteru vykonávanej práce

IV.  PREVENTÍVNE A OCHRANNÉ SLUŽBY

 • Výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie (dohľad nad pracovnými podmienkami)

V.      KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI NA STAVENISKÁCH

 

VI.    KOMPLEXNÁ DOKUMENTÁCIA BOZP A OPP v zmysle platnej legislatívy SR

 • jednorazové spracovanie komplexnej dokumentácie BOZP a OPP v zmysle platnej legislatívy

 

VII.  IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 • komplexná implementácia požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pre účely certifikácie

VIII. PRÁVNE SLUŽBY, PRÁVNE PORADENSTVO

 • vypracovanie zmlúv a právnych podaní

 • riešenie pracovnoprávnych, obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov

Všetky vyššie uvedené služby poskytujeme priamo v priestoroch objednávateľa alebo v našom školiacom stredisku, pričom sa vieme prispôsobiť akýmkoľvek priestorovým a časovým požiadavkám objednávateľa. Ceny nami poskytovaných služieb sa určujú
dohodou zmluvných strán.

 

§      JÁN ARPÁŠ ml., t. č. 0903 566 706, e-mail: janarpas@gmail.com

Revízny technik vyhradených technických zdvíhacích zariadení. Inštruktor motorových vozíkov. / VTZZ. Žeriavnici, viazači. Motorové vozíky.)


§
     
JUDr. PETER ARPÁŠ, t. č. 0911 607 607, e-mail: arpas.peter@gmail.com

Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Koordinátor bezpečnosti. Inštruktor lešenárskej techniky. Lektor obsluhy stavebných strojov a zariadení. Audítor pre ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 v zmysle príslušných noriem a normy ISO 19011 / Služby Autorizovaného bezpečnostného technika. Služby Technika požiarnej ochrany. Služby Koordinátora bezpečnosti. Komplexná starostlivosť BOZP a OPP. Komplexná dokumentácia BOZP a OPP. Previerky BOZP a OPP. Kurzy školenia obsluhy vybraných stavebných a poľnohospodárskych strojov a zariadení, obsluhy ručných motorových reťazových píl a krovinorezov, prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou, lešenárov, vodičov motorových vozidiel - vodičov z povolania, vodičov služobných vozidiel.)
Pracovná zdravotná služba (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie.

 

 

§     JÁN ARPÁŠ st., t. č. 0905 255 181, 0911 255 183, e-mail: arpasjan@gmail.com

Revízny technik vyhradených technických zdvíhacích zariadení. / VTZZ. Žeriavnici, viazači.)

 

 

- SME TU PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ -