V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe preukazu na vykonávanie činnosti vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.    V zmysle vyhlášky MPSVaR č. 46/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú  podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej  práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých  pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení môže fyzická osoba obsluhovať  ručnú motorovú reťazovú pílu („RMRP“) len na základe platného preukazu na obsluhu RMRP pri  ťažbe dreva alebo platného preukazu na obsluhu RMRP pri inej činnosti.    Kurz „obsluha RMRP pri ťažbe dreva“ je určený najmä (ale nielen) pre: pilčíkov, drevorubačov, pracovníkov pri ťažbe dreva (od 15 cm priemeru kmeňa), osoby vykonávajúce lesnícke práce, výrub a ťažbu dreva a pod.   Kurz „obsluha RMRP pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva“ je určený najmä (ale nielen) pre: osoby, ktoré stínajú stromy do priemeru 15 cm bez smerového zárezu, tesárov, stolárov pri priečnom skracovaní a úprave dreva, stavbárov pri priečnom skracovaní dreva, zamestnancov a iné osoby pracujúce v gátroch a na pracoviskách na spracovanie drevného materiálu, zamestnancov a iné osoby pracujúce pre telekomunikácie pri odvetvovaní stromov, zamestnancov a iné osoby pracujúce v energetike pri odvetvovaní stromov, zamestnancov a iné osoby pracujúce pre správy ciest pri odvetvovaní stromov, zamestnancov a iné osoby pracujúce pre povodia riek pri odvetvovaní stromov, stavebné práce, ekologické práce, debniace práce, ostatné osoby pri obsluhu RMRP pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva. Žiadosť - Prihláška do kurzu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontakt: JUDr. Peter ARPÁŠ, tel.č.: 0911 607 607, email: arpas.peter@gmail.com Kontakt: ARPÁŠ Školiace a revízne stredisko BOZP, OPP M. Rázusa 32A, 955 01  Topoľčany JUDr. Arpáš Peter mobil: 0911  607  607 (BOZP, PO, stavebné - strojnícke stroje, Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení , práce vo výškach, lešenári, vodiči, obsluha motorových píl) Pracovná zdravotná služba (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie. arpas.peter@gmail.com Arpáš Ján ml. mobil: 0903 566 706 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ, viazači bremien a motorové - vysokozdvižné vozíky VZV) janarpas@gmail.com Arpáš Ján st. mobil: 0905 255 181 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ) janarpas@gmail.com webdesign jarpi